Stanovy
Rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove (ďalej len RS)
-         je nepolitická príspevková organizácia s právnou subjektivitou,
-         bolo zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900-90-215 33,
-         môže byť poberateľom 2% dane.
   
Ciele RS
-        zosúlaďovať výchovné pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy,
-      pomáhať škole pri výchovnej práci so žiakmi predovšetkým v čase mimo vyučovania a to najmä:
 o organizovaním kultúrnych podujatí, turistických vychádzok, športových podujatía pod.,
   o     poskytovaním materiálnej pomoci pri rozvíjaní záujmových aktivít žiakov (ceny do
  súťaží, drobné občerstvenie, náklady na cestovné a pod.),
-     dávať riaditeľke školy a ostatným pedagogickým pracovníkom podnety na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce a zefektívnenie jej organizácie, hlavne v týchto oblastiach:
o       hodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov,
-      prispievať k tvorbe finančných zdrojov a organizovať materiálnu pomoc škole (brigády, sponzorstvo a pod.).
Členstvo
-     členom sa stáva rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý dobrovoľne prihlási svoje dieťa na túto školu,
-         účasť na stretnutiach rodičov je dobrovoľná,
-     členstvo zaniká, ak rodič odhlási žiaka zo školy alebo ak žiak prestane byť žiakom školy z iného dôvodu.
Práva a povinnosti členov
-    člen má právo zúčastňovať sa na plenárnych zasadnutiach RS, podávať návrhy na činnosť, žiadať si informácie o činnosti a hospodárení RS,
-         každý člen má právo voliť a byť volený do Rady RS,
-   každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok vo výške odsúhlasenej plenárnym zhromaždením,
-         každý člen je povinný dodržiavať stanovy.
Orgány RS
-         najvyšším orgánom je plenárne zhromaždenie,
-         môže byť zvolané ako riadne alebo ako mimoriadne,
-         riadne plenárne zhromaždenie zvoláva predseda Rady RS najmenej jeden krát ročne,
-       mimoriadne plenárne zhromaždenie zvoláva predseda Rady RS vtedy, ak o to požiada písomne aspoň 20% členov,
-         v kompetencii plenárneho zhromaždenia je:
o       voliť  členov Rady RS,
o       meniť a dopĺňať stanovy RS,
o       určovať úlohy Rade RS,
o       schvaľovať výšku členského príspevku,
o       schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia RS,
o        rozhodovať o zániku združenia,
 Rada RS je výkonným orgánom RS,
-         volí ju plenárne zhromaždenie, spravidla na obdobie jedného roka,
-      členmi rady sú rodičia (najčastejšie jeden zástupca za každú triedu) a rodičmi zvolený pedagóg školy,
-         Rada RS si volí:
o       predsedu,
o       zapisovateľa,
o       hospodára,
o       kontrolnú skupinu najmenej trojčlennú,
-         Rada RS sa schádza najmenej raz štvrťročne, o rokovaní sa vedú zápisnice,
-         RS navonok reprezentuje predseda Rady RS.
Hospodárenie RS
-      RS hospodári s vlastnými prostriedkami uloženými na vlastnom účte, za hospodárenie zodpovedá Rada RS,
-         zdrojom finančných prostriedkov sú:
o      členské príspevky,
o      dary rodičov, organizácií, sponzorov a pod.
-         RS finančné prostriedky používa predovšetkým na:
o      úhradu nákladov podujatí organizovaných RS v spolupráci so školou,
o     úhradu cien a odmien pre žiakov za výsledky dosiahnuté v záujmovej činnosti organizovanej školou,
o  úhradu nákladov súvisiacich s účasťou žiakov na súťažiach, na ktorých reprezentujú školu,
o       iné účely nad 10 000 Sk. Do uvedenej sumy rozhoduje Rada RS na svojom zasadnutí.
Zánik RS
-         RS zanikne v prípade:
o       vyradenia školy zo siete škôl,
o       dobrovoľným rozpustením,
o    zlúčením s iným občianskym združením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení,
-         o zániku a spôsobe majetkového vyrovnania rozhoduje plenárne zhromaždenie RS.

 

 
TOPlist