Plán práce koordinátor prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno - patologických javov

Koordinátor: PhDr. Milina Mikolajová

Zdroj:

 • Plán práce koordinátora bol vypracovaný podľa POP MŠVVaŠ 2015/2016
 • Národnej protidrogovej stratégie na roky 2013 - 2020
 • Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách,
 • Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom,
 • Zákon NR SR č. 87/2009 Z.z. a Zákon NR SR č. 648 / 2007 Z.z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
 • Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 (POP 2017/2018)
 • Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019 (POP 2017/2018)

Hlavné ciele činnosti koordinátora (koordinátor plní úlohy):

 • školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí
 • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity, prednášky, besedy a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno - vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno - výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie)
 • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou - rovesnícka skupina
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal' zvýšené riziko vzniku sociálno - patologických javov a závislostí
 • informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti ich využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí - vypracovaný informačný leták pre rodičov
 • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom, formou dotazníkov monitoruje závislosti a konzultuje výsledky dotazníkov s výchovným poradcom v škole a s príslušným CPPP a P ktoré poskytuje metodickú pomoc
 • permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole

Metódy a formy práce:

 • aktívne sociálne učenie
 • prednáška
 • diskusia
 • problémové učenie sa
 • práca s PC -  tvorba power poinových prezentácií

   

  

 
TOPlist