Rodičovské spoločenstvo pri SZŠ sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov, IČO 37937413
Vážení rodičia, milí priatelia SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove!
     Už niekoľko rokov má platiteľ dane možnosť slobodne sa rozhodnúť komu poukáže 2% zaplatenej dane zo svojho príjmu.
    Poberateľom týchto 2% zaplatenej dane môže byť aj Rodičovské spoločenstvo pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove, ktoré je registrované ako občianske združenie s dátumom poslednej registrácie v roku 2017.
    V predchádzajúcom období boli finančné prostriedky z 2% zaplatenej dane, ktoré ste nám poukázali, spolu s finančnými prostriedkami z rodičovského príspevku využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a podporu mnohých duchovných,  vzdelávacích, športových a kultúrnych aktivít, ktoré organizujeme v spolupráci so školou pre žiakov školy.
     Z aktivít, ktoré mohli byť realizované v predchádzajúcich školských rokoch vďaka Vám, vyberáme aspoň niektoré:
         Duchovné aktivity:
 • duchovné cvičenia žiakov,
 • kultúrne programy duchovného charakteru, ktoré nacvičili naši žiaci pri príležitosti významných sviatkov – akadémie,
 • misie na škole,
 • návštevy pútnických miest (Litmanová, Ľutina,...),
 • Deň počatého dieťaťa

Vzdelávacie aktivity:

 • súťaže prvej pomoci,
 • deň otvorených dverí a súťaž o najlepšiu triedu,
 • olympiády v nemeckom, anglickom a ruskom jazyku,
 • olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre,
 • olympiáda ľudských práv,
 • súťaž Sudoku, PISQWORKY
 • aktivity zamerané na prevenciu sociálno–patologických javov v spolupráci s úradom práce a CPPPP Prešov;
 • odborná exkurzia vo Vysokých Tatrách pre žiakov 3. ročníka spojená s Kurzom ochrany života a zdravia,
 • súťaž asistent v akcii,
 • príspevok pre maturantov,
 • poznávacie exkurzie (Viedeň, Osvienčim, Praha, ...) ,
 • súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Ruské slovo,
 • Súťaž „Deň 8-smaka v koži zdravotníka“;
Kultúrne aktivity:
 • imatrikulácia žiakov 1. ročníka,
 • filmové predstavenia,
 • Prehliadka umelecnej tvorby katolíckych škôl,
 • súťaž v speve – Alžbetina ruža v Košiciach,
 • súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy,
 • súťaž v zdobení medovníkov,
 • príspevok na školský časopis Bazilovka,
 • knižné odmeny pre najlepších žiakov školy  na konci škol. roka;
Športové aktivity:
 • súťaž žiakov školy v stolnom tenise,
 • basketbalový turnaj žiakov školy,
 • predvianočný volejbalový turnaj medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi,
 • lyžiarsky výcvik,
 • kurz ochrany človeka a prírody,
 • futsalový turnaj,
 • plavecký výcvik;
Ak sa rozhodnete venovať 2% z dane, finančné prostriedky budú poukázané priamo na účet Rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila Veľkého a o ich použití aj v ďalšom období rozhodnú, v súlade so zákonom, zvolení zástupcovia rodičov jednotlivých tried prostredníctvom Rady rodičovského spoločenstva.
Ako postupovať:
1. Ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník
Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane:
Obchodné meno: Rodičovské spoločenstvo pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého
Sídlo: Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 379 374 13
2. Ak ste zamestnanec
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.
Obe tlačivá doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska, alebo pošlite prostredníctvom Vašich detí do kancelárie školy.
Tlačivá si môžete stiahnuť priamo z internetovej stránky školy www.szssvbazpo.wbl.sk alebo podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk.
 
Ďakujeme Vám!
                                                           
za Rodičovské spoločenstvo pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove
                                                                                          predseda Rady RS Monika Drotárová

 

 

 
TOPlist